Резултати от проекта

Разработване на доклад за анализ на актуалните практики свързани с иновациите във фирмите: Партньорите ще съставят обобщен доклад на съществуващата литература по темата за иновациите на работното място заедно с теренно изследване, базирано на структуриран въпросник/анкета. Кликнете тук за да прочетете Pdf!

WINComp: Дефиниране на професионалния профил и учебната програма, подготвящи "Мениджъра за иновации на работното място": Дефиниране на професионалния профил на мениджъра на иновациите на работното място и учебната програма на базата на трите принципа на EQF (Европейската рамка на квалификациите).

Разработване на обучителния курс за Мениджър по иновациите и пилотното му тестване: Основната цел на обучителния курс ще бъде да подготви работодатели, HR мениджъри и служители за позицията „Мениджър по иновациите на работното място

Процес на сертифициране на професионалния профил на Мениджър по иновациите на работното място: Ще се използва подходяща база данни от въпроси за генерираните профилни данни на участниците, както и участниците ще могат да кандидатстват за изпит, за да удостоверят своите умения и знания.

Разработване на платформата e-WIN: За да гарантират важни елементи от успешното изпълнение на проекта, като устойчивост, преносимост и достъпност до резултатите от проекта, партньорите ще разработят интерактивна платформа за електронно обучение.

Разработване на наръчник с инструменти, предназначен за "Mениджърa по иновациите на работното място" и инситуциите, отговорни за въвеждането на практики: Очаква се това да бъде първият общоевропейски сборник от материале, който да предостави холистична рамка по отношение на новия професионален профил на "Мениджъра по иновации на работното място".