Резултати от проекта

Разработване на доклад за анализ на актуалните практики свързани с иновациите във фирмите: Партньорите ще съставят обобщен доклад на съществуващата литература по темата за иновациите на работното място заедно с теренно изследване, базирано на структуриран въпросник/анкета. Кликнете тук за да прочетете Pdf!

WINComp: Дефиниране на професионалния профил и учебната програма, подготвящи „Мениджъра за иновации на работното място“: Дефиниране на професионалния профил на мениджъра на иновациите на работното място и учебната програма на базата на трите принципа на EQF (Европейската рамка на квалификациите).

Кликнете, за да прочетете Pdf! 👇

1. Учебна програма на WIN

2. Структура на учебната програма

3. Рамка на компетенциите на професионалния профил

Разработване на обучителния курс за Мениджър по иновациите и пилотното му тестване: Основната цел на обучителния курс ще бъде да подготви работодатели, HR мениджъри и служители за позицията „Мениджър по иновациите на работното място

Процес на сертифициране на професионалния профил на Мениджър по иновациите на работното място: Ще се използва подходяща база данни от въпроси за генерираните профилни данни на участниците, както и участниците ще могат да кандидатстват за изпит, за да удостоверят своите умения и знания.

Разработване на платформата e-WIN: За да гарантират важни елементи от успешното изпълнение на проекта, като устойчивост, преносимост и достъпност до резултатите от проекта, партньорите ще разработят интерактивна платформа за електронно обучение.

Разработване на наръчник с инструменти, предназначен за „Mениджърa по иновациите на работното място“ и инситуциите, отговорни за въвеждането на практики: Очаква се това да бъде първият общоевропейски сборник от материале, който да предостави холистична рамка по отношение на новия професионален профил на „Мениджъра по иновации на работното място“.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях. 2021-1-DE02-KA220-VET-000032959

Copyright © 2022 WIN. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive