Παραδοτέα

Η τρέχουσα κατάσταση της καινοτομία στον χώρο εργασίας: Οι εταίροι θα συντάξουν μια συγκεντρωτική αναφορά της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για το θέμα της καινοτομίας στο χώρο εργασίας μαζί με μια έρευνα πεδίου που θα βασίζεται σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το Pdf!

WINComp: Ορισμός του επαγγελματικού προφίλ του Manager Καινοτομίας στο χώρο εργασίας και του Προγράμματος Εκπαίδευσης με βάση τους τρεις πυλώνες που χρησιμοποιούνται στο EQF.

Κάντε κλικ για να διαβάσετε Pdf! 👇

1. Πρόγραμμα κατάρτισης WIN

2. Δομή του προγράμματος κατάρτισης

3. Επαγγελματικό προφίλ Πλαίσιο ικανοτήτων

Μαθήματα κατάρτισης και πιλοτικά προγράμματα κατάρτισης για τον Manager καινοτομίας στον χώρο εργασίας: Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος θα είναι η κατάρτιση εργοδοτών, στελεχών ανθρώπινου δυναμικού (ή άλλων) και εργαζομένων, που ενεργούν ως Managers Καινοτομίας στο χώρο εργασίας.

Διαδικασία πιστοποίησης του επαγγελματικού προφίλ Workplace Innovation Manager: Επίσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εξετάσεις, προκειμένου να πιστοποιήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους.

Ανάπτυξη της πλατφόρμας e-WIN: Προκειμένου να ενισχυθούν και να βελτιωθούν σημαντικά στοιχεία της επιτυχούς υλοποίησης του έργου, όπως η βιωσιμότητα, η μεταδοτικότητα και η προσβασιμότητα στα αποτελέσματα του έργου, οι εταίροι θα αναπτύξουν μια διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Ανάπτυξη του εγχειριδίου και της εργαλειοθήκης για managers καινοτομίας στο χώρο εργασίας και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής: Αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο πανευρωπαϊκό απτό υλικό που παρέχει ένα ολιστικό πλαίσιο σχετικά με το νέο επαγγελματικό προφίλ του Manager Καινοτομίας στο χώρο εργασίας.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2021-1-DE02-KA220-VET-000032959

Copyright © 2022 WIN. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive