Партньорство

ITALCAM е асоциация на промишлени и търговски предприятия, търговци и институции, които работят активно за развитието на икономическите отношения в Европа и конкретно между Италия и Германия. ITALCAM насърчава и подкрепя различните фази на процеса на интернационализация, като предоставя търговска помощ на германски и италиански предприятия чрез своите големи международни мрежи. ITALCAM е базиран в Мюнхен, Германия.

Международният институт за прилагане на устойчивото развитие (MIITR) е частна неправителствена организация, създадена през 2017 г. в Марибор, Словения. Основната й дейност е изследователска и развойна дейност в областта на устойчивостта, разбирането на екологичните, икономическите, социалните, смарт и дигиталните измерения. Екипът на MIITR притежава високо ниво на опит в разработването, анализа, оценката и разпространението на проекти. Институтът участва активно в различни проекти на ЕС и в глобално значими мрежи и инициативи за създаване на активно и устойчиво общество.

Да се ​​актуализира…

Innovation Hive е частна организация с нестопанска цел, разположена в Гърция, специализирана в областта на изследванията и иновациите. Нашите действия целят да подобрят икономическото и социалното сближаване на европейските общества, докато нашата цел е да намерим решения за новите иновационни предизвикателства, да постигнем растеж, устойчивост и да увеличим максимално въздействието върху обществото. Философията на организацията за постигане на тези цели се основава на разработването на „методологии за ко-създаване“ и „принцип на четворната спирала“. Ангажирането на заинтересованите страни от индустрията, науката и обществото има за цел да създаде връзки между бизнеса, академичните среди и гражданските участници, за да се развие комбинация от знания, умения, инструменти, ценности и мотивация. Крайната цел е позитивното влияние в местните общества и успеха на най-високо ниво според принципите и концепциите за социалната иновация.

IP-International GmbH: обучение, коучинг и консултации за подобряване на
бизнес потенциала. Главния изпълнителен директор с 30-годишен опит в сферата – Силви Шох, координираща екип от няколко поколения с концепцията за иновативния дизайн и развитие като процес разработват креативно ориентирана методология на обучение.
Областите, в който се насочва IP-International включват: Lean Management & Production, Team Building, Train-the-Trainer
и H&S в бизнеса. Клиентите, с които работят са: от малки до големи организации и фирми, италиански, немски и канадски профсъюзи и публични администрации.
Целта на IP-international GmbH е да увеличи креативността, устрема,
издръжливост и успех на своите клиенти, като същевременно държи хората в центъра на процеса. Подпомагане на
фирми и физически лица в развиването и укрепването на техните професионални умения, както и придобиване
на лидерски умения чрез поощряване и взаимно уважение. Съществуващи знания и
уменията трябва да се оценяват, като същевременно се подобряват чрез проактивно учене.

The Savinjska-Šaleška Chamber of Commerce представлява интересите на регионалната икономика и предприемачество, съветва, информира, обучава, предлага бизнес услуги и издава публични разрешения. Организацията свързва стопански субекти и предприемачи от различни дейности в региона и установява комуникация между тях и по-широката социална среда с цел повишаване на конкурентоспособността и осигуряване на по-благоприятни условия за бизнес. Визията на SŠGZ е да се превърне в ефективно икономическо лоби, което да представлява интересите на членовете по отношение на местните общности, държавните органи и други ключови субекти за създаване на конкурентни условия за бизнес и развитие в региона SAŠA.

Balkan Bridge е организация, разположена в София, България, която има за цел да обедини обществата на Балканите и да постигне сътрудничество и растеж.
Мисията на организацията е да компенсира дефицита на Балканския регион по отношение на професионалното обучение, нет-уоркинг и
изследователски дейности с цел трансформиране на Балканите в устойчива екосистема с висококвалифициран човешки капитал и
устойчив бизнес модел, способни да се адаптират към нуждите на обществото и глобалните тенденции. За да постигне целите си, Balkan Bridge се специализира в предоставянето на консултантски услуги, обучение за подобряване на професионалните умения на физически лица и корпоративно обучение за бизнеса.

Унгарско-българската търговска камара е създадена през 2008 г. в Будапеща.
Нашите цели са много прости:
– увеличаване на търговията и капиталовия поток между нашите страни
– подкрепа за бизнес интересите на нашите членове.

Нашата камара непрекъснато работи в следните 4 направления:
– Организиране на събития в Унгария и България с цел стимулиране на бизнес контактите между двете страни
– Активно сътрудничество с унгарски и български държавни институции и увеличаване на престижа между тях
– Създаване и развитие на партньорства с други двустранни камари
– Подпомагане на бизнес дейността на нашите членове и привличане на нови членове в Унгарско-българската търговска камара

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях. 2021-1-DE02-KA220-VET-000032959

Copyright © 2022 WIN. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive