Относно WIN

Проектът WIN директно ще адресира нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени компаниите, МСП и организациите в усилията си да управляват и насърчават иновациите на работното място, като представи професионалния профил на мениджъра за иновации на работното място. Проектът WIN визуализира ролята на мениджъра за иновации на работното място като вътрешен център за знания, който ще може да разпространява концепции за управление на идеи, дизайнерско мислене и възможности за иновации в цялата организация.

Резултати от проекта

Партньорство

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях. 2021-1-DE02-KA220-VET-000032959

Copyright © 2022 WIN. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive