Описание на проекта

В резултат на пандемията от КОВИД-19, дори фирмите, които нямат навици в използването на дигитални инструменти осъзнаха важността да развият капацитета си в това отношение: Видео конференции, онлайн споделяне на документи, качване в „облака“, следене за безопасността на онлайн данните и тн. Постигането на дигитална грамотност обаче може да е бавен и труден процес. Управители, които не са били склонни да предложат на своите служители да работят от вкъщи, ще забележат, че те всъщност повишават работната продуктивност, работейки в собствена среда. Всичко това може да доведе до промени в нагласите и да открие пътя за усилия в посока на масова дигитализация в следващите години. Тези усилия следва да се приложат на транснационално ниво в духа на ценностите, на база на които е създаден ЕС.

Имайки предвид тази рамка, проектът WIN директно ще адресира нуждите и предизвикателствата, пред които компаниите, малките и средни предприятия и организацииите биват изправени в опитите си да иновативно да управляват работното място като въведе професионалния профил „Мениджър по иновациите на работното място“. Проектът WIN разглежда ролята на „мениджъра по иновациите на работното място“ като един вид вътрешен събирателен център, който ще има способността да разпространява нови идеи спрямо управлението, дизайна и изобщо възможностите за иновации в рамките на организацията.

Въздействие

Проектът WIN се очаква да има значително и всеобхватно влияние върху участниците, партньорите и целевите групи на проекта, както и върху всички заинтересовани страни на регионално и национално ниво. Чрез повишаване на уменията и компетенциите на мениджърите се развива капацитетът на самите малки и средни фирми и предприятия, което е ключово за мотивацията, продуктивността и ефективността на работата на служителите. Въвеждането на нови мениджърски подходи и добри практики ще развие организацията/компанията по отношение на възможности за сътрудничество, вътрешната структура и използваните инструменти – елементи, необходими за перспективното и устойчиво функциониране.