Opis projekta

Zaradi pandemije Covid-19 bodo morala tudi podjetja, ki so bila prej “digitalno lena”, okrepiti svoje digitalne zmogljivosti: videokonference, izmenjava dokumentov, rešitve v oblaku, informacijska varnost itd. Posledica tega bo strma krivulja učenja. Vodje, ki so se izogibali omogočanju dela od doma, bodo opazili, da so nekateri zaposleni bolj produktivni, če lahko delajo v svojem okolju. Vse to bi lahko privedlo do spremembe miselnosti in utrlo pot obsežnim prizadevanjem za digitalizacijo v prihodnjih letih. Ta prizadevanja je treba izvajati na nadnacionalni ravni v duhu in vrednotah EU.

V tem okviru bo projekt WIN neposredno obravnaval potrebe in izzive, s katerimi se soočajo podjetja in organizacije pri svojih prizadevanjih za upravljanje in vzpodbujanje inovacij na delovnem mestu z uvedbo poklicnega profila Vodja inovacij na delovnem mestu. Projekt WIN predstavlja vlogo vodje inovacij na delovnem mestu kot vir znanja, ki bo lahko širil koncepte o upravljanju idej, snovalskem razmišljanju in inovacijskih zmogljivostih po vsej organizaciji.

Vpliv

Pričakuje se, da bo imel projekt WIN pomemben in korenit vpliv na udeležence projekta, partnerje, ciljne skupine ter regionalne in nacionalne zainteresirane strani in države projekta, kot so izboljšane spretnosti in kompetence vodij in zaposlenih v evropskih MSP, izboljšana zmogljivost evropskih MSP za doseganje inovacij na delovnem mestu na učinkovit in trajnosten način, večja motivacija in boljši delovni pogoji za zaposlene, večja ozaveščenost o številnih koristih, ki jih MSP lahko pridobijo z inovacijami na delovnem mestu, novi mehanizmi, ki podpirajo uvajanje inovacij na delovnem mestu v MSP, uvedba novih menedžerskih pristopov in dobrih praks, skupaj z ureditvijo sodelovanja, izboljšane strukture in orodja za podporo uvajanju inovacij, bolje usposobljena delovna sila in bolj odporna podjetja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti EACEA ne moreta biti odgovorna zanje. 2021-1-DE02-KA220-VET-000032959

Copyright © 2022 WIN. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive