Partnerstvo

Za posodobitev…

Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja (MIITR) je zasebna nevladna organizacija, ustanovljena leta 2017 v Mariboru. Njegova glavna dejavnost so raziskave in razvoj na področju trajnostnega razvoja, ki zajemajo okoljsko, ekonomsko in družbeno, ter v zadnjem času tudi pametno in digitalno območje dejavnosti. Osebje MIITR ima visoko raven strokovnega znanja na področju razvoja, analize, vrednotenja in razširjanja projektov. Inštitut aktivno sodeluje v različnih projektih EU ter v globalno pomembnih mrežah in pobudah za ustvarjanje aktivne in trajnostne družbe.

Za posodobitev…

Innovation Hive je zasebna neprofitna organizacija s sedežem v Grčiji, specializirana za področje raziskav in inovacij. Naše dejavnosti so usmerjene v krepitev gospodarske in socialne kohezije evropskih družb, naš cilj pa je najti rešitve za nove inovacijske izzive, doseči rast, trajnost in čim večji vpliv na družbo. Filozofija organizacije za doseganje teh ciljev temelji na metodologijah soustvarjanja in pristopu četverne vijačnice. Namen vključevanja deležnikov iz industrije, znanosti in družbe je povezati podjetja, akademsko sfero in civilne akterje in s tem ustvariti kombinacijo znanja, veščin, orodij, vrednot in motivacije. Končni cilj je doseči spremembe v lokalnih družbah in na najvišji ravni uspešno uveljaviti načela konceptov družbenih inovacij.

Za posodobitev…

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica zastopa interese regijskega gospodarstva in podjetništva, svetuje, informira, izobražuje, ponuja poslovne storitve in izdaja javna pooblastila. Povezuje gospodarske subjekte in podjetnike različnih dejavnosti v regiji in vzpostavlja komunikacijo med njimi ter širšim družbenim okoljem z namenom povečevanja konkurenčnosti in zagotavljanja ugodnejših pogojev za poslovanje. Vizija SŠGZ je postati učinkovit gospodarski lobi, ki zastopa interese članov v odnosu do lokalnih skupnosti, državnih organov in ostalih ključnih subjektov pri oblikovanju konkurenčnih pogojev za poslovanje in razvoj v SAŠA regiji.

Balkan Bridge je organizacija s sedežem v Sofiji v Bolgariji, katere cilj je povezati balkanske družbe ter doseči sodelovanje in rast.
Poslanstvo organizacije je zapolniti vrzeli na območju Balkana v smislu strokovnega usposabljanja, povezovanja v mreže in
raziskovalnih dejavnosti s ciljem preoblikovanja Balkana v trajnostni ekosistem z visoko usposobljenim človeškim kapitalom in
podjetji, ki se lahko prilagodijo potrebam družbe in svetovnim trendom. Da bi dosegel svoje cilje, Balkan Bridge
zagotavlja svetovalne storitve, usposabljanje za izboljšanje poklicnih spretnosti posameznikov in usposabljanje podjetij za
podjetja, da bi dosegli rast in krepitev moči ekip.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Za posodobitev…

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti EACEA ne moreta biti odgovorna zanje. 2021-1-DE02-KA220-VET-000032959

Copyright © 2022 WIN. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive