Περιγραφή Έργου

Ως αποτέλεσμα της πανδημίας του Covid-19, ακόμη και εταιρείες που ήταν “ψηφιακά νωθρές” θα πρέπει τώρα να ενισχύσουν την ψηφιακή τους ικανότητα: λύσεις cloud, ασφάλεια πληροφοριών κ.λπ. Το αποτέλεσμα θα είναι μια απότομη καμπύλη εκμάθησης. Οι ηγέτες που απέφευγαν να επιτρέψουν στους ανθρώπους να εργάζονται από το σπίτι, θα παρατηρήσουν ότι κάποιοι γίνονται πιο παραγωγικοί αν μπορούν να εργάζονται στο δικό τους περιβάλλον. 

Όλα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή νοοτροπίας και να ανοίξουν το δρόμο για μαζικές προσπάθειες ψηφιοποίησης τα επόμενα χρόνια. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί διεθνώς,με το πνεύμα και τις αξίες πάνω στις οποίες χρηματοδοτείται η ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο WIN θα αντιμετωπίσει άμεσα τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, οι ΜΜΕ και οι οργανισμοί στις προσπάθειές τους να διαχειριστούν και να προωθήσουν την καινοτομία στον χώρο εργασίας, εισάγοντας το επαγγελματικό προφίλ του διαχειριστή καινοτομίας στον χώρο εργασίας.

Το έργο WIN οραματίζεται το ρόλο του Workplace Innovation Manager ως έναν εσωτερικό κόμβο γνώσης που θα είναι σε θέση να διαδώσει έννοιες σχετικά με τη διαχείριση ιδεών, τη σχεδιαστική σκέψη και τις ικανότητες καινοτομίας σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Αντίκτυπο

Το έργο WIN αναμένεται να έχει σημαντικό και ριζικό αντίκτυπο στους συμμετέχοντες στο έργο, στους εταίρους, στις ομάδες-στόχους, καθώς και στους περιφερειακούς και εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς και στις χώρες του έργου, όπως αναβαθμισμένες δεξιότητες και ικανότητες των διευθυντών και των εργαζομένων των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, βελτιωμένη ικανότητα των ευρωπαϊκών ΜΜΕ να επιτυγχάνουν καινοτομία στο χώρο εργασίας με βιώσιμο και αειφόρο τρόπο, αυξημένα κίνητρα και βελτιωμένες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους, αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πολλαπλά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι ΜΜΕ από την καινοτομία στο χώρο εργασίας, νέοι, βασισμένοι στο πλαίσιο των συνθηκών μηχανισμοί που υποστηρίζουν την υιοθέτηση της καινοτομίας στο χώρο εργασίας από τις ΜΜΕ, εισαγωγή νέων διαχειριστικών προσεγγίσεων και ορθών πρακτικών, μαζί με ρυθμίσεις συνεργασίας, βελτιωμένες δομές και εργαλεία που υποστηρίζουν την υιοθέτηση της καινοτομίας, καλύτερα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό και πιο ανθεκτικές εταιρείες.