Εταίροι

Θα ενημερωθεί σύντομα…

Το Διεθνές Ινστιτούτο για την Εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης (MIITR) είναι μια ιδιωτική ΜΚΟ, που ιδρύθηκε το 2017 στο Μάριμπορ της Σλοβενίας. Η κύρια δραστηριότητά του είναι η έρευνα και η ανάπτυξη στους τομείς της βιωσιμότητας, η οποία περιλαμβάνει περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και τελευταία έξυπνες και ψηφιακές διαστάσεις. Το προσωπικό του MIITR διαθέτει υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ανάπτυξης, ανάλυσης, αξιολόγησης και διάδοσης έργων. Το ινστιτούτο συμμετέχει ενεργά σε διάφορα έργα της ΕΕ και σε παγκοσμίως σημαντικά δίκτυα και πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μιας ενεργού και βιώσιμης κοινωνίας.

Θα ενημερωθεί σύντομα…

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να γίνει η διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο οι αρχές των εννοιών της κοινωνικής καινοτομίας.

Θα ενημερωθεί σύντομα…

Το Εμπορικό Επιμελητήριο Savinjska-Šaleška εκπροσωπεί τα συμφέροντα της περιφερειακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, συμβουλεύει, ενημερώνει, εκπαιδεύει, προσφέρει επιχειρηματικές υπηρεσίες και εκδίδει δημόσιες άδειες. Συνδέει οικονομικές οντότητες και επιχειρηματίες διαφόρων δραστηριοτήτων στην περιοχή και δημιουργεί επικοινωνία μεταξύ αυτών και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την παροχή ευνοϊκότερων συνθηκών για τις επιχειρήσεις. Το όραμα της SŠGZ είναι να γίνει ένα αποτελεσματικό οικονομικό λόμπι που θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών της σε σχέση με τις τοπικές κοινότητες, τους κρατικούς φορείς και άλλους βασικούς φορείς για τη δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη στην περιοχή της SAŠA.

Θα ενημερωθεί σύντομα…

Θα ενημερωθεί σύντομα…

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2021-1-DE02-KA220-VET-000032959

Copyright © 2022 WIN. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive