Το Έργο WIN

Το έργο WIN οραματίζεται το ρόλο του Workplace Innovation Manager ως έναν εσωτερικό κόμβο γνώσης που θα είναι σε θέση να διαδώσει έννοιες σχετικά με τη διαχείριση ιδεών, τη σχεδιαστική σκέψη και τις ικανότητες καινοτομίας σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Παραδοτέα

Εταίροι

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2021-1-DE02-KA220-VET-000032959

Copyright © 2022 WIN. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive