Το Έργο WIN

Το έργο WIN οραματίζεται το ρόλο του Workplace Innovation Manager ως έναν εσωτερικό κόμβο γνώσης που θα είναι σε θέση να διαδώσει έννοιες σχετικά με τη διαχείριση ιδεών, τη σχεδιαστική σκέψη και τις ικανότητες καινοτομίας σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Παραδοτέα

Εταίροι